Přihláška ČNHK

Ke stažení v PDF

26.06.2009 23:15
Přihláška_do_ČNHK.pdf (107864)

Stanovy ČNHK

 

Členství v Komoře

 

1.      Členy Komory jsou:

a)      řádní členové

b)      čestní členové

 

2.       Řádnými členy Komory jsou české a zahraniční fyzické a právnické osoby, které souhlasí s posláním a stanovami Komory, a platí příspěvky řádného člena.

 

3.       Komora může mít čestné členy. Čestní členové neplatí členské příspěvky, ale mohou se účastnit na činnosti Komory jako řádní členové.

 

4.       O přijetí za člena nebo čestného člena rozhoduje Představenstvo Komory na základě přihlášky či návrhu Představenstva Komory. Proti odmítnutí přihlášky může žadatel podat odvolání k Valné hromadě, jejíž rozhodnutí je konečné.

 

5.       Členství zaniká:

a)   vystoupením: Vystoupit je možno na základě písemného podání, které musí být doručeno k rukám prezidenta Komory alespoň 3 měsíce před dnem vystoupení z Komory.

b)   zrušením členství: Členství může být zrušeno rozhodnutím Představenstva, pokud člen závažným způsobem poškodí zájmy Komory nebo poruší její stanovy. Za takové porušení se považuje i prodlení s placením členských příspěvků za období delší než 6 měsíců. Proti rozhodnutí Představenstva je možno podat odvolání k Valné hromadě. Její rozhodnutí je konečné.

c)   zánikem Komory

Při zániku členství je člen povinen vyrovnat případné závazky vůči Komoře. Při zániku členství v průběhu kalendářního roku se zaplacený roční příspěvek nevrací.

 

 

Práva a povinnosti členů

 

1.     Členové Komory jsou oprávněni:

a)   být informováni o všech záležitostech týkajících se Komory,

b)   vyjadřovat se k plánu a rozpočtu Komory, jakož i k jeho plnění,

c)   přicházet s náměty a návrhy na další činnost Komory,

d)   volit a být voleni do orgánů Komory,

e)    účastnit se jednání orgánů Komory,

f)   využívat služeb Komory bezplatně popřípadě za finančně zvýhodněných podmínek,

g)   odebírat periodické tiskoviny a odborné publikace Komory za výhodné ceny,

h)    požadovat pomoc Komory při řešení svých problémů, pokud souvisejí s posláním Komory

 

2.    Členové Komory jsou povinni:

a)   dodržovat stanovy Komory,

b)   platit členské příspěvky ve výši každoročně stanovené Valnou hromadou,

c)   poskytovat Komoře údaje potřebné pro evidenci členů.

 

3.     Čestní členové mají stejná práva jako řádní členové a mají povinnosti pouze v rozsahu ustanovení čl. IV. odst. 2 písem. a).